Voorwaarden

 1. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij caravanstalling DE HOEFF hierna te noemen verhuurder, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
  2. Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen, trailer, aanhangwagen of boot) stalt bij verhuurder.
  3. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
  4. De stallingsovereenkomst tussen verhuurder en de huurder komt tot stand bij het volledig invullen van het       inschrijvingsformulier door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan. Tevens ontvangt de huurder een kopie van de stallingsvoorwaarden.
  5. De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de aanvang van het nieuwe stallingsjaar. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde stallingsperiode.
 2. STALLINGSJAAR/OPENINGSTIJDEN
  1. Het stallingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  2. Een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg met de verhuurder worden overeengekomen.
  3. Openingstijden: Na telefonische afspraak. Op zon- en feestdagen gesloten.
 3. GEBODEN, VERBODEN
  1. De huurder dient tenminste twee werkdagen van tevoren een afspraak te maken om het object te brengen of te halen. Met vermelding van uw naam en klantnummer. Bij het ophalen van het object moet desgewenst een       eigendomsbewijs worden getoond.
  2. Het is de huurder niet toegestaan het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen.
  3. Het is de huurder verboden de stallingsruimte te betreden, behoudens met toestemming van verhuurder.
  4. Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen van de stallingsruimte door de huurder aan derden is niet toegestaan.
  5. De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen, of zaken die aan bederf onderhevig zijn, uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling kunnen worden geplaatst.
  6. Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
  7. Als u uw gestalde object weer binnen zeven dagen komt ophalen zijn wij genoodzaakt deze buiten te stallen.
  8. Indien het stallingscontract na afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt, dan is de huurder verplicht ervoor te zorgen dat de caravan uiterlijk op de laatste dag van de stallingsperiode is weggehaald. Is huurder hiermee in verzuim, dan is de verhuurder gerechtigd om voor elke dag een bedrag van € 50,– aan bewaarloon in rekening te brengen en is verhuurder gerechtigd het object buiten de stallingsruimte te plaatsen.
 4. AANSPRAKELIJKHEID/VERZEKERING
  1. De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object naar behoren te verzekeren, dit houdt in tegen brand of welke schade dan ook.
  2. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van het object of de daarin aanwezige materialen, ongeacht op welke wijze deze schade mocht zijn ontstaan, tenzij de verhuurder ter zake van de schade opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten.
  3. Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico.
  4. Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan er voor risico van de huurder.
 5. BETALINGEN
  1. Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde huur van dat jaar door de verhuurder te zijn ontvangen.
  2. Indien er sprake is van een overeengekomen gedeeltelijk stallingsjaar dient de huurder bij aanvang van de       stallingstermijn te betalen.
  3. Verhuurder heeft het recht om jaarlijks de huur aan te passen.
  4. Indien de huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De verhuurder heeft, zonder enige in       gebrekestelling, het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag plus de wettelijke rente vermeerderd met vijf procent, vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
  5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door de verhuurder op de huurder worden       verhaald.
  6. De verhuurder heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag geheel door huurder is voldaan.
  7. Restitutie van de huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingsvoorwaarden is de verhuurder gemachtigd het contract te verbreken. Ook hierbij wordt geen stallingsgeld gerestitueerd.
  8. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
  9. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, geeft dit geen recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie.
 6. GESCHILLEN
  1. Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  2. De geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Tiel.

Caravanstalling de Hoeff, Brakelsestraat 7, 5315 ND Kerkwijk. Tel. 0613194224. Internet www.caravanstallingdehoeff.nl Rabobank 374335842.